Thông tin Dự án

DVD thông tin doanh nghiệp cho Công ty Nukote, Singapore.