Thông tin Dự án

Website cho Công ty Cổ phần Liên Việt Holdings. Công ty được thành lập vào ngày 4/12/2009 theo mô hình của một tập đoàn tài chính bao gồm các công ty thành viên là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư tài chính…Vốn điều lệ khi thành lập là 100 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, trong năm 2010, công ty đã tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng và năm 2012, công ty tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế xây dựng website, lưu trữ máy chủ.