Thông tin Dự án

Brochure cho Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Bách khoa Hà Nội.